Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Линеарни робусни системи
Акроним 13Д051ЛРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
Циљ предмета Упознавање студената са математичким основама моделирања линеарних мултиваријабилних система, као и методама анализе номиналних и робусних особина система затворене спреге. Оспособљавање студената за креирање робусних модела и спецификација перформанси затворене спреге. Упознавање студената са методама пројектовања робусних система управљања и редукције димензија модела динамичких система.
Исход предмета Студенти су способни да: изврше адекватну анализу објекта управљања, формирају робусни модел и спецификације перформанси система затворене спреге, те да пројектују систем робусног управљања неком од усвојених метода. Такође, студенти су способни да изврше анализу остварених особина пројектованог система управљања, као и да изврше редукцију димензија модела система високог реда.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Репрезентација мултиваријабилних линеарних модела. Сингуларне вредности. Норме система. Интеракције и низ релативних појачања РГА. Нуле и полови. Стабилност и перформансе затворене спреге. Грешке моделирања и робусни модели. Робусна стабилност. Робусне перформансе. Структурирана сингуларна вредност. Структура и методе пројектовања робусних система управљања. Редукција реда модела.
Садржај практичне наставе Нема.
Литература
1S. Skogestad, I. Postlethwaite: Multivariable Feedback Control, Willey, England, 1996. , S. Skogestad, I. Postlethwaite: Multivariable Feedback Control, Willey, England, 1996.
2 M. Morari, E. Zafiriou: Robust Process Control, Prentice Hall, New York, 1989. , M. Morari, E. Zafiriou: Robust Process Control, Prentice Hall, New York, 1989.
3D.C. McFarlane, K. Glover: Robust Controller Design Using Normalized Coprime Factor Plant Description, Springer-Verlag, Germany, 1990. , D.C. McFarlane, K. Glover: Robust Controller Design Using Normalized Coprime Factor Plant Description, Springer-Verlag, Germany, 1990.
4 K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996. , K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
5 J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989., J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни задатак, који им доноси испитне поене.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 60 Писмени испит 20
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0