Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Класификација и естимација сигнала
Акроним 13Д051КЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жељко Ђуровић
доц. др Горан Квашчев
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти овладају техникама за класификацију и естимацију сигнала. То подразумева да након аквизиције реалних физичких сигнала умеју да изврше нормализацију, префилтрацију, обраду у временском или фреквенцијском домену, естимацију параметара у параметарским моделима сигнала, или њихову класификацију сa претходно дефинисаним бројем могућих класа и карактеризацијом тих класа.
Исход предмета Очекивани исходи предмета су да студенти овладају следећим вештинама: спецификација система за аквизицију аудио, видео и других физичких сигнала, пројектовање система за обраду ових сигнала, пројектовање естиматора ових сигнала, пројектовање класификатора за клаисфикацију ових сигнала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Концепт вероватноће; Дистрибуције случајних променљивих и вектора; Случајни процеси; Статистичка теорија одлучивања; Параметарска естимација; Филтрација; Репрезентација сигнала; Детекција и естимација параметара; Технике тестирања хипотеза; Пројектовање параметарских и непараметарских класификатора.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1M. Barkat, Signal Detection and Estimation, Artech House, 2005, M. Barkat, Signal Detection and Estimation, Artech House, 2005
2B. Anderson, J. Moore, Optimal Filtering, Prentice Hall, 1979., B. Anderson, J. Moore, Optimal Filtering, Prentice Hall, 1979.
3K. Fukunaga, Introduction to statistical pattern recognition, Academic Press, 1992., K. Fukunaga, Introduction to statistical pattern recognition, Academic Press, 1992.
4S. Kay, Modern Spectral Estimation, Prentice Hall, 1988. , S. Kay, Modern Spectral Estimation, Prentice Hall, 1988.
5 J. Benesty, Y. Huang, Adaptive Signal Processing, Springer, 2003. , J. Benesty, Y. Huang, Adaptive Signal Processing, Springer, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 70
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30