Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интелигентни роботски системи
Акроним 13Д051ИРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са теоријом и имплементацијом интелигентних односно когнитивних роботских система .
Стицање теоријских и практичних знања и вештина о методологијама пројектовања и експлоатације когнитивних роботских система.
Оспособљавање за даље самостално стручно усавршавање и научно истраживање у области интелигентне когнитивне роботике
Исход предмета Стечена општа и практична знања о когнитивним роботским системима изражена кроз области: перцепција радне околине , мултисензорска фузија, планирање кретања, резоновање , локализација и мапирање, роботско учење, интелгентнa навигацијa, интелигентно управљање, мулти-агент роботски системи, напредна мултимодална комуникација човек-робот, кооперативна роботика.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основи когнитивне роботике.Системи перцепције. Роботска визија. Планирање кретања. SLAM. .Просторно резоновање.Интелигентнa навигацијa, локомоцијa и манипулацијa..Управљање на бази понашања. Reinforcement учење е. Мапе учења.Интеракција човек – робот. . Кооперативна комуникација мулти-агент роботских система.Примери интелигентних роботски система.
Садржај практичне наставе Рачунaрске и симулационе вежбе на персоналном рачунару (МАТЛАБ, Симулинк) уз коришћење специјалног роботског софтевара, прате теоријску наставу. Спроводе се разни симулациони експерименти. У складу са раположивим рботским системима, могућ лабораторијски и експериментални рад.
Литература
11] D.Katić, M.Vukobratović, Intelligent Control of Robotic Systems, Kluwer Academic Publishers, 2003., D.Katić, M.Vukobratović, Intelligent Control of Robotic Systems, Kluwer Academic Publishers, 2003.
2[2] R.Arkin, Behaviour-Based Robotics, MIT Press, 1998., R.Arkin, Behaviour-Based Robotics, MIT Press, 1998.
3[3] S.Patnaik, Robot Cognition and Navigation: An Experiment with Mobile Robots , Springer+Verlag, 2007, S.Patnaik, Robot Cognition and Navigation: An Experiment with Mobile Robots , Springer+Verlag, 2007
4[4] M. E. Jefferies, W.-K. Yeap, Robotics and Cognitive Approaches to Spatial Mapping, springer-Verlag,2008., M. E. Jefferies, W.-K. Yeap, Robotics and Cognitive Approaches to Spatial Mapping, springer-Verlag,2008.
5[5] S.Thrun, W.Burgard, D.Fox, Probabilistic Robotics, The MIT Press, 2006., S.Thrun, W.Burgard, D.Fox, Probabilistic Robotics, The MIT Press, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70