Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Аутоматско вођење објеката у простору
Акроним 13Д051АВО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Стевица Граовац
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Изучавање савремених метода вођења и управљања и могућност истраживачко-развојног рада у овој области. Тежиште је на аспектима адаптивних система, оптимизације процеса вођења, фузије података из разнородних сензорских система.
Исход предмета Способност студената да самостално специфицирају управљачки задатак, претражују и селектују референтну научну литературу, дефинишу сопствени прилаз у решавању управљачког задатка, реализују симулационо или лабораторијско окружење за анализу и тестирање, имплементирају управљачки алгоритам и прикажу резултате по научним стандардима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Разматрају се проблеми анализе и синтезе оптималних закона вођења објеката у простору, адаптивних аутопилотских структура за стабилизацију и управљање кретањем дуж номиналне путање, програмирања трајекторија ракета намењених за лансирање космичких летилица, као и просторне стабилизације вештачких Земљиних сателита. Разматра се и аутоматска навигација на бази фузије података из разнородних сензора.
Садржај практичне наставе истраживачки студијски рад
Литература
1Граовац, С: ''Аутоматско вођење објеката у простору'', Академска мисао, Београд, 2006, Граовац, С: ''Automatic Guidance of Objects in Space'', Akademska misao, Belgrade, 2006
2 Zarchan, P.: “Tactical and Strategic Missile Guidance”, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1997., Zarchan, P.: “Tactical and Strategic Missile Guidance”, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1997.
3Blakelock, J.H.: “Automatic Control of Aircraft and Missiles”, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., 1991., Blakelock, J.H.: “Automatic Control of Aircraft and Missiles”, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., 1991.
4Farrell, J.A., M. Barth: “The Global Positioning System & Inertial Navigation”, MCGraw Hill, 1999., Farrell, J.A., M. Barth: “The Global Positioning System & Inertial Navigation”, MCGraw Hill, 1999.
5Lawrence, A.: “Modern Inertial Technology – Navigation, Guidance, and Control”, Springer, 2001., Lawrence, A.: “Modern Inertial Technology – Navigation, Guidance, and Control”, Springer, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Упућивање на литеаратуру, тумачење литературе, консултације око припреме пројекта и току израде
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70