Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Аутономни роботски системи без људске посаде
Акроним 13Д051АРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Александар Родић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Од кандидата се очекује да поседује основна знања из механике, електронике и идентификације система, добро познавање теорије обраде сигнала и аутомастког управљања, примене алгоритама вештачке интелигенције, програмирања у Матлабу. Пожељно уимати искуства у програмирању на C/C++ и служење енглеским језиком.
Циљ предмета Овладавање специфичним знањима из моделирања и идентификације мехатроничких роботских система, сензорски засноване навигације, планирања кретања и синтезе алгоритама аутомастког управљања системима без оператера (аутономни системи) попут мобилних робота на точковимна или гусеницама, интелигентних друмских возила или мулти-роторских беспилотних летилицама.
Исход предмета Као очекивани резултат подразумева се нови управљачки алгоритам или метода верификован(а) на симуалтору или на експерименталном систему и реферисан у форми пројектног извештаја.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Изучавају се методе моделирања, пројектовања алгоритама интелигентне навигације и управљања, симулације и експерименталног тестирања аутономних роботских система без људске посаде. Кандидати се опредељују за један од потпрограма: 1) аутономни мобилни роботи на точковима/гусеницама, 2) интелигентна друмска возила за аутоматски режим саобраћаја и 3) беспилотне летилице с роторским погоном
Садржај практичне наставе Кандидату је омогућен рад на експерименталним моделима робота (робот-ровер) у лабораторијским условима и напољу (квадротор с 4 елисе). Интелигентна друумска возила се тестирају на одговарајућем софтверском симулатору.
Литература
1A. Rodić, K. Addi, M. Jezdimirović, “Sensor-Based Intelligent Navigation and Control of Autonomous Mobile Robots in Advanced Terrain Missions”, Scientific Technical Review, Military Journal ISSN 1820-0206, Vol. 60, No. 2, pp. 7-15, 2010., A. Rodić, K. Addi, M. Jezdimirović, “Sensor-Based Intelligent Navigation and Control of Autonomous Mobile Robots in Advanced Terrain Missions”, Scientific Technical Review, Military Journal ISSN 1820-0206, Vol. 60, No. 2, pp. 7-15, 2010.
2Aleksandar Rodic, Milos Jovanovic, Svemir Popic, Gyula Mester, "Scalable Experimental Platform for Research, Development and Testing of Networked Robotic Systems in Informationally Structured Environments", Proceedings of the IEEE SSCI2011, Symposium, Aleksandar Rodic, Milos Jovanovic, Svemir Popic, Gyula Mester, "Scalable Experimental Platform for Research, Development and Testing of Networked Robotic Systems in Informationally Structured Environments", Proceedings of the IEEE SSCI2011, Symposium
3A. Rodic, M. Vukobratovic, "Contribution to the Integrated Control Synthesis of Road Vehicles", IEEE Transaction on Control Systems Technology, ISSN: 1063-6536, Vol. 7, No. 1, pp. 64-78, January 1999, A. Rodic, M. Vukobratovic, "Contribution to the Integrated Control Synthesis of Road Vehicles", IEEE Transaction on Control Systems Technology, ISSN: 1063-6536, Vol. 7, No. 1, pp. 64-78, January 1999
4A. Rodić, M. Vukobratović, Dynamics, Integrated Control and Stability of Automated Road Vehicles, Research monograph, ibidem-Verlag, Stuttgart, Germany, ISBN: 3-89821-203-3, (http://www.ibidem-verlag.com/epages/61235722.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61, A. Rodić, M. Vukobratović, Dynamics, Integrated Control and Stability of Automated Road Vehicles, Research monograph, ibidem-Verlag, Stuttgart, Germany, ISBN: 3-89821-203-3, (http://www.ibidem-verlag.com/epages/61235722.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61
5K. Addi, D. Goeleven, A. Rodic, “Nonsmooth Mathematical Modelling and Numerical Simulation of a Spatial Vehicle Dynamics”, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA - Weinheim, ISSN: 0044-2267, DOI 10, K. Addi, D. Goeleven, A. Rodic, “Nonsmooth Mathematical Modelling and Numerical Simulation of a Spatial Vehicle Dynamics”, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA - Weinheim, ISSN: 0044-2267, DOI 10
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Кандидатима се дефинише задатак и литература у оквиру једне од понуђених истраживачких области. Кандидат самостално ради уз повремене консултације с професором. Пројектни задаци могу бити хардверског или софтверског типа с акцентом на оригиналним идејама. Кандидатима су на располагању специјализовани софтвер и експериментална опрема. На крају, кандидат пише извештај и брани га пред професором.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70