Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Савремени мерни системи
Акроним 13Д041СМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вујо Дрндаревић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положени испити:
Електронски мерни системи (ОЕ4ЕМС)
Савремени мерни системи (МС1СМС)
Циљ предмета Да се студенти докторских студија упознају са трендовима у развоју савремене инструментације и мерних система, да се оспособе да моделују, анализирају, пројектују елементе и интегришу савремен мерни систем. Да се студенти оспособе за рад у области рачунарски подржаних инструментације и мерних система у научно-истраживачким организацијама и на универзитету.
Исход предмета По завршетку овог предмета студенти докторских студија би требало да умеју да:
- анализирају, моделују и пројектују елементе и да интегришу савремени модуларни или дистрибуирани мерни систем.
- да резултате свог научно-истраживачког рада презентују у виду научног чланка прихватљивог за публиковање у водећем домаћем научном часопису или међународној конференцији са рецензијом.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Савремени сензори. Калибрација и аутокалибрација сензора. Хардверске и програмске методе корекције несавршености сензора. Дигитализатори сигнала високе резолуције и велике брзине конверзије. Обрада мерних сигнала. Мерни системи реализовани на чипу. Рачунарски базирани мерни системи. Савремене модуларне инструментационе платформе. Дистрибуирани мерни системи и мреже сензора. Бежични сензори.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1R. Zurawski "Industrial Communication Technology Handbook", CRC Press, 2005., R. Zurawski "Industrial Communication Technology Handbook", CRC Press, 2005.
2Garrett P. H., Advanced Instrumentation and Computer I/O Design, IEEE Press, 1994., Garrett P. H., Advanced Instrumentation and Computer I/O Design, IEEE Press, 1994.
3J. Fraden, "Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications", Springer; 4th edition (2010), J. Fraden, "Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications", Springer; 4th edition (2010)
4Sensors and Actuators A: Physical, ISSN: 0924-4247, ELSEVIER, Sensors and Actuators A: Physical, ISSN: 0924-4247, ELSEVIER
5IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, ISSN: 0018-9456, Published by IEEE Instrumentation and Measurement Society, IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, ISSN: 0018-9456, Published by IEEE Instrumentation and Measurement Society
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежебе, појединачне и групне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70