Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Примена програмабилних система на чипу
Акроним 13Д041ППС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вујо Дрндаревић
доц. др Владимир Рајовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положени испити: Електронски мерни системи (ОЕ4ЕМС),
Савремени мерни системи (МС1СМС)
Циљ предмета Проучавање могућности реализације електронске инструментације и уређаја применом савремених програмабилних система на чипу.
Оспособљавање студената да користе савремене програмабилне системе на чипу и интегрисана развојна окружења у пројектовњу и реализацији електронске инструментације и мерних система.
Исход предмета По завршетку овог предмета студенти докторских студија би требало да умеју
да:
- анализирају, моделују, пројектују, реализују и тестирају мерни систем на чипу.
- да резултате свог научно-истраживачког рада презентују у виду научног
чланка прихватљивог за публиковање у водећем домаћем научном часопису
или међународној конференцији са рецензијом.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Системски приступ у пројектовању електронских уређаја. Архитектура савремених програмабилних система на чипу. Алати за рад са програмабилним системима на чипу. Програмабилни блокови за обраду аналогних, дигиталних и мешовитих сигнала. Микроконтролерско језгро. Програм апликације и bootloader. Усклађивање пројектовања (co-design) хардверских и софтверских компоненти. Динамичко реконфигурисање система. Страдегије за смањење потрошње енергије. Интеграција система на чипу, верификација и тестирање. Примери интегрисаних развојних окружења.
Садржај практичне наставе Примена савремених програмабилних аналогних и дигиталних система на чипу.
Рад са савременим интегрисаним развојним програмским окружењем.
Аквизиција сигнала, обрада аналогних и дигиталних сигнала и управљање на основи програмабилног система на чипу - вежбање на примерима.
Израда пројектног задатка.
Студијски истраживачки рад.
Литература
1Pierre Bricaud, Reuse Methodology Manual for System-on-a-Chip Designs, Springer; 3rd edition (September, 2007), Pierre Bricaud, Reuse Methodology Manual for System-on-a-Chip Designs, Springer; 3rd edition (September, 2007)
2Manabendra Bhuyan, Intelligent Instrumentation: Principles and Applications, CRC Press; 1 edition (November, 2010), Manabendra Bhuyan, Intelligent Instrumentation: Principles and Applications, CRC Press; 1 edition (November, 2010)
3Wael Badawy (Editor), Graham A. Julien (Editor), System-on-Chip For Real-Time Applications, Springer; 1 edition (October, 2002), Wael Badawy (Editor), Graham A. Julien (Editor), System-on-Chip For Real-Time Applications, Springer; 1 edition (October, 2002)
4Nikolaos Voros (Editor), Konstantinos Masselos, System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip, Springer; 1st ed. 2005., Nikolaos Voros (Editor), Konstantinos Masselos, System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip, Springer; 1st ed. 2005.
5Rochit Rajsuman, System-on-a-Chip: Design and Test, Artech House (June 2000), Rochit Rajsuman, System-on-a-Chip: Design and Test, Artech House (June 2000)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, менторски рад.
Вежбе у рачунарској учионици и лабораторији за електронику.
Студентски семинари са презентацијама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава 30 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 40