Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање наменских рачунарских система
Акроним 13Д041ПНР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Лазар Сарановац
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са савременим технолошким достигнућима и овладавање знањима потребним за реализацију рачунарских система унапред дефинисане намене.
Исход предмета Оспособљавање за истраживање и вођење пројектовања у области наменских рачунарских система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Софтверски и хардверски аспект програмабилности.
Веза виших програмских језика, асемблерског и машинског кода.
Специјалне технике коришћење у реализацији процесора као подршка вишим програмским језицима.
Теорија коначних машина стања и алгоритамска примена.
Пројектовање софтвера и хардвера као системске целине.
Верификација пројектовања.
Садржај практичне наставе
Литература
1W. Wolf, "Computer as Components, Principles of Embedded Computing System Design", Morgan Kaufmann,San Francisco, USAm 2000., W. Wolf, "Computer as Components, Principles of Embedded Computing System Design", Morgan Kaufmann,San Francisco, USAm 2000.
2F. Vahid, T. D. Givargis, "Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction", Wiley, 2001. , F. Vahid, T. D. Givargis, "Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction", Wiley, 2001.
3P. Marwedel, “Embedded System Design”, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 2004., P. Marwedel, “Embedded System Design”, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 2004.
4J. W. S. Liu, "Real-Time Systems", Prentice Hall, 2000., J. W. S. Liu, "Real-Time Systems", Prentice Hall, 2000.
5R.S. Janka, "Specification and Design Methodology for Real-Time Embedded Systems", Springer, 2006. , R.S. Janka, "Specification and Design Methodology for Real-Time Embedded Systems", Springer, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања. Самосталан рад уз менторство наставника.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50