Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање интегрисаних кола и система
Акроним 13Д041ПИС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Поповић Божовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Увод у пројектовање интегрисаних кола
Увод у пројектовање ВЛСИ система
Циљ предмета Упознавање са актуелним проблемима и техникама у пројектовању сложених интегрисаних кола и система.
Исход предмета Студенти су оспособљени за пројектовање сложених интегрисаних кола и дигиталних система на чипу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед актуелних техника, kомплексност и економска оправданост пројектовања интегрисаних кола и система. Лејаут аналогно-дигиталних ИК (раздвајање напона напајања, шум, преслушавање). Дигитални интегрисани системи на чипу: SoC vs ASIC дизајн, методологија пројектовања интегрисаних система на чипу, IP библиотеке модула, HDL vs System C, блокови и методе за тестирање, верификација дизајна.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Chandrakasan, Robert W. Brodersen, "Low-Power CMOS Design", Wiley-IEEE Press , 2001, ISBN: 0-7803-3429-9; , Chandrakasan, Robert W. Brodersen, "Low-Power CMOS Design", Wiley-IEEE Press , 2001, ISBN: 0-7803-3429-9;
2R. Jacob Baker, "CMOS, Mixed-Signal Circuit Design", Wiley-IEEE Press, 2002, ISBN: 0-471-22754-4; , R. Jacob Baker, "CMOS, Mixed-Signal Circuit Design", Wiley-IEEE Press, 2002, ISBN: 0-471-22754-4;
3Војин Оклобџија, В. Стојановић, Д. Марковић, Н. Недовић, "Digital System Clocking: High-Performance & Low-Power Aspects", Wiley&Sons, 2003, ISBN: 047127447X;, Vojin Oklobdzija, V. Stojanovic, D. Markovic, N. Nedovic, "Digital System Clocking: High-Performance & Low-Power Aspects", Wiley&Sons, 2003, ISBN: 047127447X;
4Michael Cilleti, "Advanced Digital Design with the Verilog(TM) HDL", Pearson Addison Wesley, 2002, ISBN: 130891614;, Michael Cilleti, "Advanced Digital Design with the Verilog(TM) HDL", Pearson Addison Wesley, 2002, ISBN: 130891614;
5David A. Hodges, Horace G. Jackson, Resve Saleh, "ANALYSIS AND DESIGN OF DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS", Third Edition, McGraw-Hill, 2003, ISBN: 0-07-118164-4; , David A. Hodges, Horace G. Jackson, Resve Saleh, "ANALYSIS AND DESIGN OF DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS", Third Edition, McGraw-Hill, 2003, ISBN: 0-07-118164-4;
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања и самостални рад студената на изради пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70