Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из машинске визије
Акроним 13Д041ОПМВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ненад Јовичић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен испит из предмета Дигитална обрада слике на основним академским студијама.
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са савременим достигнућима из области машинске визије и да се оспособе за научноистраживачки рад у овој области.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да користе савремена развојна окружења, напредне хардверске платформе, анализирају и усавршавају методе и пројектују и реализују сложене системе машинске визију и да се баве научноистраживачким радом у овој области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Савремени системи за аквизицију и обраду слике. Хардверске платформе за и. Системи за брзу аквизицију слике. Осветљење у системима за брзу аквизицију слике. Структурно осветљење. Микроскопски системи. Методе и системи за 3D аквизицију и анализу слике. 2D i 3D калибрација. Специфичности примене стандардних метода обраде. Савремене методе обраде слике које се користе у машинској визији.
Садржај практичне наставе
Литература
1Durini D., 2014. High Performance Silicon Imaging: Fundamentals and Applications of CMOS and CCD sensors. Woodhead Publishing.
2Farinella, G.M., Battiato, S. and Cipolla, R., 2013. Advanced Topics in Computer Vision. Springer London.
3Sonka, M., Hlavac, V. and Boyle, R., 2014. Image processing, analysis, and machine vision. Cengage Learning.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, консултације. Самостални студентски пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 70