Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из енергетске електронике
Акроним 13Д041ОПЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Пејовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са актуелним проблемима у енергетској електроници и да се оспособе за научноистаживачки рад у овој области.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да пројектују и реализују дигитално управљање у системима енергетске електронике. Такође, биће оспособљени да решавају проблеме електромагнетске интерференције и квалитета електричне енергије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дигитално управљање конверторима. Инвертори. Импулсна ширинска модулација и могулација просторних вектора. Електромагнетске сметње, филтрирање кондукционих сметњи. Вишеимпулсни исправљачи. Специјални трансформатори за вишеимпулсне исправљаче. Инвертори са више нивоа, структура и технике управљања. Циклоконвертори, структуре и технике управљања. Квалитет електричне енергије.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Robert W. Erickson, Dragan R. Maksimovic, "Fundamentals of power electronics," Second Edition, Kluwer Academic Publishers, 2001, Robert W. Erickson, Dragan R. Maksimovic, "Fundamentals of power electronics," Second Edition, Kluwer Academic Publishers, 2001
2Muhammad H. Rashid (Editor), "Power Electronics Handbook," Academic Press, 2001, Muhammad H. Rashid (Editor), "Power Electronics Handbook," Academic Press, 2001
3Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, "Power Electronics: Converters, Applications, and Design," Third Edition, John Wiley, 2003, Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, "Power Electronics: Converters, Applications, and Design," Third Edition, John Wiley, 2003
4Keith Billings, "Switchmode Power Supply Handbook," McGraw-Hill, 1999, Keith Billings, "Switchmode Power Supply Handbook," McGraw-Hill, 1999
5Abraham I. Pressmen, "Switchmode Power Supply Design," Second Edition, McGraw-Hill, 1998, Abraham I. Pressmen, "Switchmode Power Supply Design," Second Edition, McGraw-Hill, 1998
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и самостални рад студената
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 70