Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из дигиталне обраде сигнала
Акроним 13Д041ООС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миодраг Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са актуелним проблемима у дигиталној обради једнодимензионих и дводимензионих сигнала и да се оспособе за научноистраживачки рад у овој области.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да пројектују и реализују различите сложене системе за дигиталну обраду сигнала, као да се баве научноистраживачким радом у овој области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Системи са више учестаности одабирања.
Континуална и дискретна wavelet трансформација.
Адаптивни филтри.
Спектрална анализа сигнала.
Компресија сигнала, слике и видео сигнала.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. М. Поповић: Дигитална обрада сигнала, Академска мисао, 2003, 1. M. Popovic, Digital signal processing, Akademska misao, 2003
22. М. Поповић: Дигитална обрада слике, Академска мисао, 2006, 2. M. Popovic, Digital image processing, Akademska misao, 2006
33. S. K. Mitra: Digital Signal Processing, McGraw Hill, 2002, 3. S. K. Mitra: Digital Signal Processing, McGraw Hill, 2002
44. R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image Processing, Prentice-Hall, 2002, 4. R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image Processing, Prentice-Hall, 2002
55. S. M. Kuo, W-S. Gan: Digital Signal Processors, Pearson Education, 2005, 5. S. M. Kuo, W-S. Gan: Digital Signal Processors, Pearson Education, 2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања и консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50