Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из аналогне електронике
Акроним 13Д041ОАЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Радивоје Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Оспособљавање студената за самосталан истраживачки рад у области аналогне електронике. Овладавање методама пројектовања и развоја аналогних електронских кола.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени за самостално истраживање и развој аналогних електронских кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Компактни модели MOS транзистора. Шум, појачање и пропусни опсег у аналогним колима. Пројектовање аналогних кола са малим шумом. Међузависност пропусног опсега, динамичког опсега и снаге извора. Архитектуре појачавача: Међузависност појачања и пропусног опсега. Пројектовање аналогних кола мале снаге и малог напона напајања. Прецизна аналогна кола. Пројектовање аналогних функционалних блокова.
Садржај практичне наставе Пројекат: Пројектовање аналогног кола.
Литература
1Franco Maloberti, ANALOG DESIGN FOR CMOS VLSI SYSTEMS, Kluwer Academic Publishers, 2001, Franco Maloberti, ANALOG DESIGN FOR CMOS VLSI SYSTEMS, Kluwer Academic Publishers, 2001
22. C.J.M. Verhoeven, A. van Staveren, G.L.E. Monna, M.H.L. Kouwenhoven, E. Yildiz, Structured Electronic Design - Negative-feedback amplifiers, Kluwer Academic Publishers, 2003., 2. C.J.M. Verhoeven, A. van Staveren, G.L.E. Monna, M.H.L. Kouwenhoven, E. Yildiz, Structured Electronic Design - Negative-feedback amplifiers, Kluwer Academic Publishers, 2003.
33. Mihai A.T. Sanduleanu, Ed A.J.M. van Tuijl, POWER TRADE-OFFS AND LOW-POWER IN ANALOG CMOS ICs, Kluwer Academic Publishers, 2002., 3. Mihai A.T. Sanduleanu, Ed A.J.M. van Tuijl, POWER TRADE-OFFS AND LOW-POWER IN ANALOG CMOS ICs, Kluwer Academic Publishers, 2002.
44. Giuseppe Ferri, Nicola C. Guerrini, Low-Voltage Low-Power CMOS Current Conveyors, Kluwer Academic Publishers, 2003., 4. Giuseppe Ferri, Nicola C. Guerrini, Low-Voltage Low-Power CMOS Current Conveyors, Kluwer Academic Publishers, 2003.
55. Shanthi Pavan, Yannis Tsividis, HIGH FREQUENCY CONTINUOUS TIME FILTERS IN DIGITAL CMOS PROCESSES, Kluwer Academic Publishers, 2000., 5. Shanthi Pavan, Yannis Tsividis, HIGH FREQUENCY CONTINUOUS TIME FILTERS IN DIGITAL CMOS PROCESSES, Kluwer Academic Publishers, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања и вежбе у пројектовању. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50