Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Наменске сензорске мреже
Акроним 13Д041НСМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Иван Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Завршене мастер студије рачунарства и електротехнике
Циљ предмета Упознавање студената са карактеристикама паметних сензора, њиховом архитектуром и моделима њиховог умрежавања, са стандардом који дефинише моделе комуникације и начин умрежавања паметних претварача. Упознавање са карактеристикама сензора, начинима спрезања са контролером и захтевима који се срећу код пројектовања сложених сензорских система у форми сензорских мрежа.
Исход предмета Студенти ће моћи да пројектују модул паметног претварача и имплементирају различите функције и сервисе претварача као и софтверске интерфејсе. Такође, студенти ће моћи да дефинишу одговарајући модел комуникације и имплементирају интерфејс за комуникацију и механизам размене података за индустријску, бежичну или неку другу наменску сензорску мрежу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед ИЕЕЕ 1451 стандарда, концепт паметног претварача, архитектура модула паметног претварача са примерима имплементација, интеграција функција и сервиса паметног претварача, модели мрежне комуникације, електронска спецификација претварача, модел имплементације, аквизиција и процесирање сигнала са сензора, технологије мрежног приступа сервисима паметног претварача.
Садржај практичне наставе Кроз рад на конкретним истраживачким и развојним пројектима.
Литература
1Белешке са предавања су доступне преко веб странице предмета, Teaching notes available at web site of department/course.
2S. C. Mukhopadhyay, G. S. Gupta, Smart Sensors and Sensing Technology, Springer-Verlag, 2008, S. C. Mukhopadhyay, G. S. Gupta, Smart Sensors and Sensing Technology, Springer-Verlag, 2008
3R. Frank, Understanding Smart Sensors, Arctech House, 2000, R. Frank, Understanding Smart Sensors, Arctech House, 2000
4E. H. Callaway, Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols, CRC Press, 2004, E. H. Callaway, Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols, CRC Press, 2004
5W. Nowrocki, Measuring System and Sensors, Artech house, inc. 2005, W. Nowrocki, Measuring System and Sensors, Artech house, inc. 2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе 90 часова предавања, дискусија, истраживачког рада на пројектима, консултација.
Укупно 75 часова самосталног учења и рада на пројекту, од чега 3 часа недељно у току семестра и приближно 30 часова припреме у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50