Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мултирезолуциона обрада сигнала
Акроним 13Д041МОС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Владимир Рајовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен испит из предмета Дигитална обрада сигнала на основним академским студијама
Циљ предмета Циљ предмета је представљање фундаменталних алата математике и обраде сигнала за анализу и дизајн мултирезолуционих система за обраду сигнала.
Исход предмета Познавање обраде сигнала са више учестаности одабирања , филтерских банки, таласића и временско-фреквенцијске анализе.
Способност за анализу и пројектовање мултирезолуционих система за обраду сигнала.
Способност да се резултати истраживања представе у форми научног рада прихватљивог за објављивање у водећем домаћем научном часопису или на међународној конференцији са рецензијом
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Децимација и интерполација, општа промена учестаности одабирања, полифазно представљање;
Развој дискретних сигнала, двоканалне филтерске банке, филтерске банке структуре стабла, вишеканалне филтерске банке, пирамиде и прекомплетни развоји;
Развој континуалних сигнала, мултирезолуција, конструкција таласића, развој таласићима, уопштавања, локалне косинусне базе;
Алгоритми и сложеност.
Садржај практичне наставе Практична примена мултирезолуционе обраде сигнала на звук, слику и остале врсте сигнала - софтверске и хардверске имплементације
Студијски истраживачки рад - бављење актуелним темама мултирезолуционе обраде сигнала
Литература
1Stéphane Mallat, A Wavelet Tour of Signal Processing, The Sparse Way, Academic Press, 3rd edition, 2009
2Martin Vetterli, Jelena Kovačević, Wavelets and Subband Coding, author issue, 2nd edition, 2007
3Ali N. Akansu, Richard A. Haddad, Multiresolution Signal Decomposition, Academic Press, 2nd edition, 2001
4C. Sidney Burrus, Ramesh A. Gopinath, Haitao Guo, Introduction to Wavelets and Wavelet Transforms: A Primer, Pearson, 1997
5Gilbert Strang, Truong Nguyen, Wavelets and Filter Banks, Wellesley - Cambridge Press, 2nd edition, 1996
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, консултације. Самостални студентски пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 70