Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интегрисана кола за комуникационе и радарске системе
Акроним 13Д041ИКР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Душан Грујић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Проучавање aрхитектура и имплементација савремених интегрисаних кола за примену у комуникационим системима и радарским сензорима. Упознавање студената са применом дигиталних кола и техника дигиталне обраде сигнала (Digital RF и Digitally assisted RF) за калибрацију и побољшање перформанси. Tехникe пројектовања ултраширокопојасних интегрисаних кола. Примена електромагнетских симулатора.
Исход предмета По завршетку предмета студенти ће бити оспособљени да:
- разумеју ограничења интегрисаних примопредајника и радарских сензора,
- разумеју специфичности интегрисаних примопредајника и радарских сензора,
- разумеју системске захтеве,
- разумеју могућности коришћења техника дигиталне обраде сигнала за побољшање перформанси,
- самостално пројектују и интегришу систем на чипу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Фундаментална и технолошка ограничења. Анализа, избор архитектуре и извођење спецификација примопредајника. Специфичности интегрисаних примопредајника и радарских сензора. Спрега дигиталних и RF система (Digital RF и Digitally assisted RF). Ултраширокопојасна интегрисана кола. Компензација паразитних елемената паковања. ESD заштита. Примена електромагнетских симулатора. Интеграција чипа.
Садржај практичне наставе Рачунарске симулације се изводе помоћу софтверског пакета Cadence Virtuoso. У оквиру студијског истраживачког рада студенти се баве актуелним темама из области интегрисаних примопредајника и радарских сензора.
Литература
1S. Voinigescu, “High-Frequency Integrated Circuits”, Cambridge University Press, 2013
2H. Darabi, “Radio Frequency Integrated Circuits and Systems,” Cambridge University Press, 2015
3T. Lee, “The design and implementation of low-power CMOS radio receivers”, Springer; 2002
4B. Yarman, “Design of ultra wideband power transfer networks”, Wiley, 2010
5Колекција радова из референтних стручних часописа, Papers from referent journals
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, рачунарске симулације и рад у лабораторији. Самостални рад на изради пројекта уз менторство наставника.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 60