Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Фазно синхронисане петље
Акроним 13Д041ФСП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Поњавић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Оспособи студенте да анализирају и конструишу фазно синхронизована кола. Оспособи студенте да користе фазно синхронизована кола
Исход предмета Оперативно знање у конструкцији и употреби фазно синхронизованих петљи у проблемима синхронизације и синтезе учестаности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Принципи. Класификација. Аналогно-дигитални ПЛЛ. Перформансе у присуству шума, локованом и нелокованом стању. Ред ПЛЛ-а. Примене. ФЛЛ. Основи синтезе учестаности. “Single loop“ и „multi loop“ архитектуре.ПЛЛ вишег реда. Стабилност. Дигитални ПЛЛ. Архитектуре. Ефекти дискретизације. Анализа у фреквенцијском домену. Апликације.Софтверски ПЛЛ.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Ronald Best, Phase Locked Loops, theory design and applications, Ronald Best, Phase Locked Loops, theory design and applications
2Behzad Razavi Phase-Locking in High-Performance Systems: From Devices to Architectures, Behzad Razavi Phase-Locking in High-Performance Systems: From Devices to Architectures
3Dan H. Wolave Phase-Locked Loop Circuit Design, Dan H. Wolave Phase-Locked Loop Circuit Design
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70