Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дизајн интегрисаних РФ кола
Акроним 13Д041ДРФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Радивоје Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов РФ електроника
Циљ предмета Циљ предмета је дизајн интегрисаних РФ кола у комуникационим системима, првенствено у CMOS технологији.
Исход предмета Исход предмета је способност самосталног пројектовања интегрисаних РФ кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделовање пасивних и активних РФ компоненти. Ускопојасни и широкопојасни LNA и кола за прилагођење. Изобличења у РФ колима са меморијом. Аутоматска регулација појачања. Активни и пасивни миксери. РФ осцилатори са малим фазним шумом. Дигитални front-end. Синтетизатори учестаности. РФ појачавачи снаге са високом ефикасношћу. Детектори, демодулатори и модулатори. Софтверски дефинисан радио. Коришћење РФ енергије за напајање.
Садржај практичне наставе Рад на рачунару са модерним CAD алатима за дизајн интегрисаних кола. Израда пројектних задатака. Студијски истраживачки рад.
Литература
1B. Razavi, "RF Microelectronics," 2nd edition, Prentice Hall, October 2011., B. Razavi, "RF Microelectronics," 2nd edition, Prentice Hall, October 2011.
2T. H. Lee, "The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits," 2nd Edition, Cambridge University Press, 2004. , T. H. Lee, "The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits," 2nd Edition, Cambridge University Press, 2004.
3S. C. Cripps, "RF Power Amplifiers for Wireless Communications," 2nd Edition, Artech House, 2006., S. C. Cripps, "RF Power Amplifiers for Wireless Communications," 2nd Edition, Artech House, 2006.
4J. W. М. Rogers, C. Plett, "Radio Frequency Integrated Circuit Design," 2nd Edition, Artech House, 2010., J. W. М. Rogers, C. Plett, "Radio Frequency Integrated Circuit Design," 2nd Edition, Artech House, 2010.
5A. M. Niknejad, "Electromagnetics for High-Speed Analog and Digital Communication Circuits, " Cambridge, 2007., A. M. Niknejad, "Electromagnetics for High-Speed Analog and Digital Communication Circuits, " Cambridge, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, менторски рад.
Вежбе у рачунарској учионици и лабораторији за електронику.
Два пројекта са усменом презентацијом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 80