Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Теорија телекомуникационог саобраћаја
Акроним 13Д031ТТС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Чича
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Циљ овог предмета је да се студенти упознају са статистиком и моделирањем телекомуникационог саобраћаја.
Исход предмета Студенти ће кроз пројекат научити да имплементирају симулаторе различитих врста саобраћаја у циљу испитивања понашања мрежа, или да математички анализирају понашање мрежа за саобраћај задатих статистика.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе У оквиру предмета ће бити изучавани саобраћај различитих статистика, као што су Пуасонова, Марковљева, Парето итд. Биће проучаван утицај статистике саобраћаја на квалитет сервиса који се огледа у кашњењу, вероватноћи одбацивања пакета или сесије итд. Посебно ће бити проучаване статистике саобраћаја који користи различите транспортне протоколе са краја на крај.
Садржај практичне наставе Рад са различитим симулаторима саобраћаја.
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Рад на пројекту.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70