Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Теорија и пракса комутација
Акроним 13Д031ТИП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александра Смиљанић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Циљ предмента је оспособљавање студената да креативно решавају проблеме дизајна и имплементације комутационих система.
Исход предмета Студенти ће имплементирати модуле комутационих система, у софтверу или хардверу, или ће анализирати рад критичних модула комутационих система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе У оквиру овог предмета изучаваће се протоколи комутационих система у контролној равни, као и дизајн компоненти на хардверском нивоу: контролера, комутационих поља, пакетских процесора итд. Предмет ће се такође бавити темама системском интеграцијом компоненти. Биће проучаване и анализиране различите архитектуре комутационих система у погледу њихове имплементационе комплексности и перформанси.
Садржај практичне наставе Рад на пројекту ће укључивати хардверско и софтверско програмирање компоненти свичева и рутера.
Литература
11. V. A. Pedroni, Circuit Design with VHDL, The MIT Press, August 2004., V. A. Pedroni, Circuit Design with VHDL, The MIT Press, August 2004.
22. N. M. Botros, HDL Programming Fundamentals: VHDL and Verilog, November 2005. , N. M. Botros, HDL Programming Fundamentals: VHDL and Verilog, November 2005.
33. D. Comer, Network System Design Using Network Processors, Prentice Hall, January 2003. , D. Comer, Network System Design Using Network Processors, Prentice Hall, January 2003.
44. J. T. Moy, OSPF Complete Implementation, Addison-Wesley Professional, December 2000. , J. T. Moy, OSPF Complete Implementation, Addison-Wesley Professional, December 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Рад на пројекту.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70