Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Техничка аудиологија
Акроним 13Д031ТА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Ћирић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са принципима функционисања чула слуха, поремећаја рада овог чула, дијагностичких метода, заштите чула слуха и разумљивости говора. Овладавање концептима мерења аудиторне перцепције и функције. Оспособљавање за примену основних мерних метода у аудиологији.
Исход предмета Стицање знања из области техничке аудиологије, чула слуха и његове функције, поремећаја рада чула слуха и дијагностичких метода. Овладавање вештинама и практичном применом мерних метода у аудиологији и истраживањима из области чула слуха и слушања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Чуло слуха и његова функција (анатомија и физиологија чула слуха). Пренос звука кроз људско уво. Перцепција звука (својства аудиторног система, концепт прага чујности, гласност, ниво гласности и маскирање). Оштећења чула слуха и перцептуалне последице. Инструменти и уређаји за мерења у аудиологији. Аудиометријске тест кабине. Методе за мерење аудиторне перцепције и функције (аудиометријска мерења - тестови осетљивости чула слуха, аудиометрија применом простог звука, импедансна аудиометрија, аудиометрија применом говора). АБР одзив. Отоакустичка емисија. Слушна помагала. Подешавање слушних помагала. Мерења линеарних и нелинеарних слушних помагала. Очување чула слуха и заштитиници чула слуха. Говор и разумљивост говора. Мерење и израчунавање разумљивости говора (AI, SII, STI). Процена и интерпретација аудиолошких мерних резултата. Аудиторни модели и њихова примена.
Садржај практичне наставе Практичан рад у акустичким мерењима где студенти врше дефинисана акустичка мерења применом адекватних техника и анализирају резултате.
Литература
1Peter Haughton, Аcoustics for audiologists, Brill Academic Pub, 2002., Peter Haughton, Аcoustics for audiologists, Brill Academic Pub, 2002.
2Aage R. Moller, Hearing, anatomy physiology, and disorders of the auditory system, Academic Press, 2006. , Aage R. Moller, Hearing, anatomy physiology, and disorders of the auditory system, Academic Press, 2006.
3Ray D. Kent, Charles Read, Acoustic analysis of speech (2nd edition), Singular, 2001., Ray D. Kent, Charles Read, Acoustic analysis of speech (2nd edition), Singular, 2001.
4Jens Blauert, Communication acoustics, Springer, 2005., Jens Blauert, Communication acoustics, Springer, 2005.
5Schuyler R. Quackenbush, Thomas Pinkney Barnwell, Mark A. Clements, Objective measures of speech quality, Prentice Hall, 1988, Schuyler R. Quackenbush, Thomas Pinkney Barnwell, Mark A. Clements, Objective measures of speech quality, Prentice Hall, 1988
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, менторски рад, практичан рад, израда пројеката
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава 30 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 20