Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Термовизија
Акроним 13Д031Т
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са проблемима и изазовима термовизије и значаја података и информација добијених од термовизије у савременом друштву. Наглашавајући значај техничких аспеката професије и утицај нових хардверских и софтверских производа на конфигурације нових уређаја.
Исход предмета Студенти ће бити у стању да идентификује значајне трендове у термовизији, разуме допринос неких научника у овој области, процењују податке, разумети нове термовизијске уређаје и системе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Ифрацрвено зрачење типичног циља, зрачење позадине, спектрални контраст сцене. Примарна и секундарна оптика, детектори. Процена спектралне трансмитивности и спектралне радијансе атмосфере користећи МОДТРАН компјутерски програм. Осетљивост детектора, просторна и термална резолуција. Интерпретација и обрада инфрацрвене слике сцене.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
1Gerald C. Holst, Infrared Imaging Systems: Design, Analysis, Modeling, and Testing XX, Orlando, Florida, United States, Sponsored and Published by SPIE, 2009, Gerald C. Holst, Infrared Imaging Systems: Design, Analysis, Modeling, and Testing XX, Orlando, Florida, United States, Sponsored and Published by SPIE, 2009
2Michael Vollmer and Klaus-Peter M¨ollmann, Infrared Thermal Imaging, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Copyright 2010, Michael Vollmer and Klaus-Peter M¨ollmann, Infrared Thermal Imaging, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Copyright 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Дискусија и консултације, истраживачки пројект
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70