Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Синхронизација у телекомуникационим мрежама
Акроним 13Д031СТМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Чича
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознати студенте са проблемима синхронизације у оквиру различитих мрежних технологија.
Исход предмета Студенти ће бити у могућности да имплементирају синхронизацију у оквиру различитих мрежних технологија.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе У оквиру предмета ће бити проучавана синхронизација у транспортним мрежама, као што су SDH,SONET,OTN. Биће такође анализиране могућности лабавије синхронизације у пакетским мрежама, на пример помоћу NTP протокола.
Садржај практичне наставе Рад на пројекту.
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Кроз пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70