Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Савремене технике контроле грешака у телекомуникацијама
Акроним 13Д031СТК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Иваниш
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се изложе алгоритми конструкције ефикасних кодова за корекцију грешака и опишу методе њиховог декодовања.
Исход предмета Оспособљавање студената за конструкцију заштитних кодова, њихову имплементацију и тестирање перформанси на стандардним програмским језицима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Одређивање перформанси линеарних блок кодова симулацијом. Декодовање Рид-Соломонових кодова. Бушени конволуциони кодови. Хибридне ARQ процедуре, aдаптивно кодовање и модулација. Генерализовани Витербијев алгоритам, BCJR алгоритам. Турбо кодови. Алгоритми итеративног декодовања – MAP, SOVA. Кодови с малом густином провера на парност, њихово представљање Танеровим графовима и алгоритми декодовања.
Садржај практичне наставе Домаћи задаци, пројекат с презентацијом
Литература
11. Д. Драјић, П. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, III изд. Академска мисао, Београд, 2009., D. Drajic, P. Ivanis, Introduction in information theory and coding, 3rd ed., Academic mind, Belgrade, 2009.
22. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, fundamentals and applications, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004. , 2. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, fundamentals and applications, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
3T. Richardson, R.Urbanke, Modern Coding Theory, Cambridge University Press, 2008., T. Richardson, R.Urbanke, Modern Coding Theory, Cambridge University Press, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предаванја, домаћи задаци, пројекат с презентацијом
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50