Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сателитски системи за глобално позиционирање
Акроним 13Д031ССГ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са основама глобалних сателитских навигационих система и писанје софтвера за интеграцију позиционих и инерцијалних система.
Исход предмета Након курса студенти постају упознати са глобалним сателитским системима и оспособљени за писање интеграционих софтвера.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод-типови сателитских система, грешке позиционирања, псеудослучајни кодови,
Модулације глобалних система, поступци аквизиције и аутоматског праћења и писање програма за интеграцију са другим системима.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
1Fundamentals of Astrodynamics and Applications; David A. Valado; Space Technology Library, Second Printing 2004., Fundamentals of Astrodynamics and Applications; David A. Valado; Space Technology Library, Second Printing 2004.
2Gerard Maral, Michel Bousquet; Satellite communications systems, John Wiley&Sons, LTD,NJ 2004., Gerard Maral, Michel Bousquet; Satellite communications systems, John Wiley&Sons, LTD,NJ 2004.
3communications; Timothy Pratt, Charles Bostian , Jeremy Allnut; JohnWiley&Sons, NJ 2003., communications; Timothy Pratt, Charles Bostian , Jeremy Allnut; JohnWiley&Sons, NJ 2003.
4]. Pratap Misra and Per Enge, Global positioning system, second edition, Ganga-Jamuna Press, 2006., ]. Pratap Misra and Per Enge, Global positioning system, second edition, Ganga-Jamuna Press, 2006.
5Mohinder S. Grewal. Ph.D., PE, at all , “Global positioning systems, Inertial navigations, and Integration”, ISBN 0-471-35032-X, John Wiley & Sons, 2001., Mohinder S. Grewal. Ph.D., PE, at all , “Global positioning systems, Inertial navigations, and Integration”, ISBN 0-471-35032-X, John Wiley & Sons, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе 90 часова предавања. Приближно око 100 часова самосталног учења и вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30