Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Савремене радио-технологије
Акроним 13Д031СРТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Наташа Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Детаљна анализа и пројектовање OFDM, MIMO и реконфигурабилних примопредајника. Анализа MIMO радио канала.
Исход предмета Студенти су упознати са принципима рада различитих архитектура примопредајника. Могу самостално да врше измене у архитектури у циљу побољшања перформанси целог система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни концепти у пројектовању примопредајника.Aрхитектуре примопрeдајника. Појачавачи снаге и упоредна анализа техника линеаризације. Архитектуре MIMO примопредајника (Antenna selection, FDM, TDM, CDM). Проблеми реализације OFDM и MIMO примопредајника (шум, DC offset, I/Q неприлагођење). Реконфигурабилни примопредајници.
Садржај практичне наставе Независан истраживачки, теоријски и практични, рад кандидата.
Литература
1J.H. Reed, "Software radio, A modern Approach to Radio Engineering", Prentice Hall, 2002., J.H. Reed, "Software radio, A modern Approach to Radio Engineering", Prentice Hall, 2002.
2M. Rumney, "LTE and the Evolution to 4G Wireless", Agilent Technologies, 2008., M. Rumney, "LTE and the Evolution to 4G Wireless", Agilent Technologies, 2008.
3P. Burns, "Software Defined Radio for 3G", Artech House, 2003., P. Burns, "Software Defined Radio for 3G", Artech House, 2003.
4A. Mohammadi, F.M. Ghannouchi, "RF Transceiver Design for MIMO Wireless Communications", Springer, 2012., A. Mohammadi, F.M. Ghannouchi, "RF Transceiver Design for MIMO Wireless Communications", Springer, 2012.
5E. Dahlman, S. Parkvall, J. Skold, "3G Evolution, HSPA and LTE for Mobile Broadband", Elsevier, 2008., E. Dahlman, S. Parkvall, J. Skold, "3G Evolution, HSPA and LTE for Mobile Broadband", Elsevier, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторски приступ.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70