Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Случајни процеси у телекомуникацијама
Акроним 13Д031СПТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Иваниш
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Увод у дискретне и континуалне случајне процесе у телекомуникацијама.
Исход предмета Оспособљавање слушалаца да прате одговарајућу литературу и креативно користе математички апарат теорије вероватноће и статистике у својим истраживањима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Случајност у телекомуникацијама. Моделовање. Коментар Централне граничне теореме. Здружене Гаусове променљиве. Матрице корелације и коваријансе. Случајни процеси. Једнодмензионална и вишедимензионалне расподеле. Средња вредност, корелација, коваријанса, ортогоналност. Циклостационарност. Гаусов случајни процес. Марковљев случајни процес. Дискретни случајни процеси.
Садржај практичне наставе Домаћи задаци, пројекат са презентацијом.
Литература
1A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, 1986., A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, 1986.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, домаћи задаци, пројекат са презентацијом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50