Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Симболичка обрада сигнала
Акроним 13Д031СОС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов основни курс из дигиталне обраде сигнала
Циљ предмета Циљ је да се прикажe концепт симболичке обраде сигнала. Фокус је на симболичкој анализи сигнала и система. Циљ је примена симболичке обраде сигнала у одређеним класама проблема у телекомуникацијама и аудио системима.
Исход предмета Студенти ће моћи да разумеју симболичку и обраду сигнала, основне концепте и добију бољи увид у вештачку интелигенцију, одговарајуће математичке моделе, софтверске алате који се користе за анализу и имплементацију дискретних система, препознају и формулишу проблеме које могу да моделују дискретне системима а затим пронађу ефикасна инжењерска решења у областима телекомуникација и аудио система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Представљање сигнала у нумеричкој обради, симболичко рачунање, рачунарски алгоритми за пројектовање и рад са симболичким подацима, симболичка анализа сигнала система, морфолошки алгоритми, концепт апстрактног сигнала у интерпретацији сигнала, примене симболичке обраде сигнала у телекомуникацијама и аудио ситемима.
Садржај практичне наставе Имплементација симболичке обраде сигнала у конретним проблемима у телекомуникацијама и обради аудио сиганала.
Литература
11. A.V. Oppenheim and S.H. Nawab, Symbolic and Knowledge-Based Signal Processing, Prentice Hall, 2000. , 1. A.V. Oppenheim and S.H. Nawab, Symbolic and Knowledge-Based Signal Processing, Prentice Hall, 2000.
22. R. Maeder, Computer Science with Mathematica, Cambridge Univ.Press, 2000., 2. R. Maeder, Computer Science with Mathematica, Cambridge Univ.Press, 2000.
33. S. Wolfram, The Mathematica book, Wolfram media, Champaign, 2003., 3. S. Wolfram, The Mathematica book, Wolfram media, Champaign, 2003.
44. M. Lutovac, D. Tošić, SchematicSolver, 4. M. Lutovac, D. Tošić, SchematicSolver
55. http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4814/, 2003., 5. http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4814/, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70