Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи мобилних радио-веза
Акроним 13Д031СМР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Разматрање проблема организовања и имплементације мобилних радио-система. Кандидат треба да савлада принципе пројектовања и оптимизације савремених мобилних радио-система.
Исход предмета Након савладаног курса, студент треба да зна
- да анализира проблем у радио систему,
- да пронађе и анализира постојећа решења, и
- да примени савремене статистичке методе и/или оптимизационе поступе за решавање проблема.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Архитектура радио мреже. Проблематика пројектовања и оптимизације радио мреже. Управљање мобилношћу. Аспекти сигурности у радио-сегменту. Језгро мреже. Начини за обезбеђивање квалитета сервиса. Надгледање и контрола мобилног радио-система. Дистрибуирано и централизовано управљање. Реализација сервиса. Подсистеми за обрачун и тарифирање.
Садржај практичне наставе теоријски и практични самостални истраживачки рад
Литература
1ETSI GSM recommendations. www.etsi.org, ETSI GSM recommendations. www.etsi.org
23GPP specifications. www.3gpp.org, 3GPP specifications. www.3gpp.org
3IETF RFCs. www.ietf.org/rfc.html, IETF RFCs. www.ietf.org/rfc.html
4IEEE technical literature, http://ieeexplore.ieee.org., IEEE technical literature, http://ieeexplore.ieee.org.
5Тренинг документација произвођача опреме (Ericsson & Siemens), Training documentation of leading manufacturers ( Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторски приступ.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70