Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Робусна обрада говорних сигнала
Акроним 13Д031РОГ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен испит из предмета - Обрада говорног сигнала, или објављен бар један рад из области обраде говорног сигнала.
Циљ предмета Циљ предмета је упознавање са савременим истраживачким темама у робусној обради говорног сигнала које могу бити инспирација за сопствена истраживања.
Исход предмета Стварање предзнања за истраживања неопходна за израду докторске дисертације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Варијабилности у говору, робусне естимације обележја говора, сепарација глотална побуда-вокални тракт, робусна детекција Fо, обрада деградираног говора, амбијентална робусност, мултимикрофонски системи, компензација комуникационог канала, конверзија говора, робусно препознавање говора, нормализација говорника, робусност и природност комуникације човек-машина.
Садржај практичне наставе Примена различитих софтверских алата у обради говорног сигнала и разрада усвојених теоријских и практичних знања кроз семинаре и/или пројекте.
Литература
1Junqua, J.-C., van Noord, G. (Eds.); Robustness in Language and Speech Technology, Springer, 2001., Junqua, J.-C., van Noord, G. (Eds.); Robustness in Language and Speech Technology, Springer, 2001.
2X. Huang, A. Acero, H.W. Hon; Spoken Language Processing: A Guide to Theory, Algorithm and System Development; Prentice Hall, 2001., X. Huang, A. Acero, H.W. Hon; Spoken Language Processing: A Guide to Theory, Algorithm and System Development; Prentice Hall, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Консултације, израда семинарског рада и/или учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50