Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Просторно - временска обрада сигнала
Акроним 13Д031ПВО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Миљко Ерић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен испит Антенски низови у телекомуникационим системима (МС1АНТ)
Циљ предмета Упознавање са принципима, теоријским концептима и алгоритмима за обраду и процену параметара мултикорисничких сигнала на сензорским низовима. Оспособљавање за самостални научно-истраживачки рад у овој области.
Исход предмета Очекује се да студенти савладају теоријске основе просторно-временске обраде сигнала са сензорских низова и да буду оспособљени за самостални истраживачки рад у овој области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у теорију сензорских низова. Математички модели сигнала на сензорским низовима. Технике за локализацију извора сигнала. Локализација UWB корисника у затвореном простору. Просторно-временски модели канала. МИМО соундери канала, Принципи здруженог просторно-временског spectrum sensinga. Принципи мониторисања електромагнетског спектра.
Садржај практичне наставе Вежбе, струдијски истраживачки рад
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, консултације, самосталан рад, практичан рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 30 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0