Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Персонализовани телекомуникациони системи
Акроним 13Д031ПТС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Бјелица
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упућивање студената у актуелна истраживања у области пројектовања персонализованих система и апликација.
Исход предмета Студенти ће моћи да се самостално баве истраживачким и пројектaнтским радом у овој области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Значај персонализације. Механизми за персонализовање апликација и садржаја. Системи за пружање препорука. Претраживање интернета. Мобилне апликације, Персонализација у специјалним и атипичним сценаријима примене.
Садржај практичне наставе Пројектовање персонализованих апликација.
Литература
1Ricci, F.; Rokach, L.; Shapira, B.; Kantor, P.B. (Eds.): Recommender Systems Handbook, Springer, 2011, Ricci, F.; Rokach, L.; Shapira, B.; Kantor, P.B. (Eds.): Recommender Systems Handbook, Springer, 2011
2Milan Bjelica, Ana Perić: “Adaptive Feedback Schemes for Personalized Content Retrieval”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Issue 3, Volume 57, pp. 1251-1257, August 2011, Milan Bjelica, Ana Perić: “Adaptive Feedback Schemes for Personalized Content Retrieval”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Issue 3, Volume 57, pp. 1251-1257, August 2011
3Milan Bjelica: “Unobtrusive Relevance Feedback for Personalized TV Program Guides”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Issue 2, Volume 57, pp. 658-663, May 2011, Milan Bjelica: “Unobtrusive Relevance Feedback for Personalized TV Program Guides”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Issue 2, Volume 57, pp. 658-663, May 2011
4Milan Bjelica: “Experiment with User Modeling for Communication Service Retrieval”, IEEE Communications Letters, Issue 10, Volume 12, pp. 797-799, October 2008, Milan Bjelica: “Experiment with User Modeling for Communication Service Retrieval”, IEEE Communications Letters, Issue 10, Volume 12, pp. 797-799, October 2008
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Консултације и истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 10
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70