Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Принципи електронског рата у телекомуникацијама
Акроним 13Д031ПЕР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Миљко Ерић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Циљ предмета је упознавање студената са основним принципима и теоријским концептима електронског рата у телекомуникацијама и оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у овој области.
Исход предмета Очекује се да студенти савладају основне принципе електронског рата у телекомуникацијама и буду оспособљени за самостални научно-истраживачки рад у овој области
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у теорију електронског рата у телекомуникацијама. Принципи извиђања сигнала (Signal Inteligence-SIGINT). Принципи и технике извиђања електронских и комуникационих сигнала (Electronic and Communication Inteligence-ELINT and SIGINT). Принципи против мера (Electronic Counter Measure-ECM), Ометање и маскирање електронских и комуникационих система. За- штитна зона од ометања. Фактор ометања. Принципи извиђања електронских и комуника- ционих система. Принципи и технике мониторинга радио-фреквенцијског спектра. Eлектронскe противмерe (Electronic Counter Counter Measures - ECCM). Сигнали са малом вероватноћом пресретања. Технике null-steeringa. Принципи информационог рата.
Садржај практичне наставе Практичан рад везан за технике мониторинга радио-фреквенцијског спектра, анализу и процену параметара радио сигнала коришћењем МИМО развојних платформи
Литература
1R.Poisel Introduction to Communication Electronic Warfare Systems, Artech House, 2008., R.Poisel Introduction to Communication Electronic Warfare Systems, Artech House, 2008.
2S.A.Vakin, L.N.Shustov, R.H.Dunwell, Fundamentals of Electronic Warfare,Artech House, 2001., S.A.Vakin, L.N.Shustov, R.H.Dunwell, Fundamentals of Electronic Warfare, Artech House, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, менторски рад, практичан рад, пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 70
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари