Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Обрада сигнала са микрофонских низова
Акроним 13Д031ОСМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Миљко Ерић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са принципима, теоријским концептима и алгоритмима за обраду и процену параметара акустичких сигнала на микрофонским низовима. Оспособљавање за самостални научно-истраживачки рад у овој области.
Исход предмета Очекује се да студенти савладају основе просторно-временске обраде акустичких сигнала и кроз теоријски и практичан рад оспособе се за самостални научноистраживaчки рад у овој области
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у теорију просторно-временске обраде акустичких сигнала. Моделовање акустичких сигнала на микрофонском низу (планарни и сферни талас). Просторно филтрирање (beamfor-ming, null-steering). Процена смера доласка акустичких сигнала и проценa локације извора акустичких сигнала (двокорачне и једнокорачне технике). Метода MUSIC. Адаптивни микро- фонски низови. Акустички просторно-временски модели канала. Акустички МИМО соундери. Принципи акустичких space-time комуникација. Примена просторно-временске обраде акусти- чких сигнала у акустичкој камери. Идентификација и карактеризација извора буке применом акустичке камере. Медицинске примене просторно-временске обраде акустичких сигнала.
Садржај практичне наставе Практичан рад везан за обраду акустичких сигнала снимљених са акустичком камером.
Литература
1М. Brandstein D.Ward Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications Springer, 2006Theory Wiley Interscience 2002., Hary L. Van Trees Optimum array processing, part IV of Detection, Estimation and modulation Tehory Wiley Interscience 2002
2Hary L. Van Trees Optimum array processing, part IV of Detection, Estimation and modulation Tehory Wiley Interscience 2002
, S. Chandran Advances in Direction-of-Arrival Estimation Artech House Inc. 2006
3S. Chandran Advances in Direction-of-Arrival Estimation Artech House Inc. 2006 , М. Brandstein D.Ward Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications Springer, 2006Theory Wiley Interscience 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, менторски рад, практичан рад, израда пројеката
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 70
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари