Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Обрада мултимедијалних сигнала
Акроним 13Д031ОМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ирини Рељин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним својствима мултимедијалних сигнала и начинима њихове обраде.
Исход предмета Студенти треба да се оспособе да користе процеисрање мултимедијалних сигнала у различитим апликацијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни мултимедијални стандарди. Анализа облика, текстуре и боје. Суперрезолуција. Интелигентна обрада мултимедијалних сигнала. Анализа текста у мултимедијалном материјалу. Аудио и видео моделовање и претраживање. Анотација и едитовање. Екстракција обележја кључних слика (key-frames). Детекција промене кадрова (shot-boundary detection) у видео сигналу. Претраживање мултимедијалне базе.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Amit_K. Roy-Chowdhury, Bi Song, Camera Networks The Acquisition and Analysis of Videos over Wide Areas, Morgan&Claypool, 2012., Amit_K. Roy-Chowdhury, Bi Song, Camera Networks The Acquisition and Analysis of Videos over Wide Areas, Morgan&Claypool, 2012.
2L. Guan, S.-Y. Kung, J. Larsen, Multimedia Image and Video Processing, CRC Press, 2001., L. Guan, S.-Y. Kung, J. Larsen, Multimedia Image and Video Processing, CRC Press, 2001.
3D. Rocchesso, Introduction to Sound Processing, Universita di Verona, 2003, D. Rocchesso, Introduction to Sound Processing, Universita di Verona, 2003
4T. A. Wysocki, B. Honary, B. J. Wysocki (Eds), Signal Processing for Telecommunications and Multimedia, Springer, 2005, T. A. Wysocki, B. Honary, B. J. Wysocki (Eds), Signal Processing for Telecommunications and Multimedia, Springer, 2005
5Актуелни чланци из часописа, Актуелни чланци из часописа
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0