Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из акустике просторија
Акроним 13Д031ОАП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драгана Шумарац Павловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Електроакустика, Аудио системи, Акустика просторија
Циљ предмета Упознавање са објективном и субјективном категоризацијом акустичких карактеристика просторије и анализиом свих релевантних фактора кои на то утичу.
Исход предмета Студенти се оспособљавају за самостално истраживање у области акустике просторија.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Објективна и субјективна карактеризација звучног поља. Анализа објективних параметара у просторијама различитих намена. Субјективне преференце. Субјективна дифузност. Текстура импулсног одзива. Геометријска акустика и анализа расподеле слободних путања звучних таласа у просторији.Субјективна гласност. Бинаурално слушање.
Садржај практичне наставе Мерења на физичким моделима и реализација субјективних тестова.
Литература
11. H.Kuttruff: Room acoustics, Spon Press, New York, 2000., 1. H.Kuttruff: Room acoustics, Spon Press, New York, 2000.
2L.Beranek: Concert halls and opera houses, Springer, Cambridge, 2002, L.Beranek: Concert halls and opera houses, Springer, Cambridge, 2002
3M. Barron: Auditorium Acoustics and Architectural DesignTaylor & Francis, 1993, M. Barron: Auditorium Acoustics and Architectural DesignTaylor & Francis, 1993
4J. Blauert;Spatial Hearing The Psychophysics of Human Sound Localization,The MIT Press; 1996, J. Blauert;Spatial Hearing The Psychophysics of Human Sound Localization,The MIT Press; 1996
5Z.Ando:Concert Hall Acoustics, Springer - Verlag, New Zork, 1985, Z.Ando:Concert Hall Acoustics, Springer - Verlag, New Zork, 1985
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, пројекти, практични експерименти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 50