Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделовање саобраћаја у М2М комуникационим системима
Акроним 13Д031МСКС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Драјић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Циљ предмета је упознавање студената са основним принципима и концептима моделовања саобраћаја у М2М комуникационим системима и оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у овој области.
Исход предмета Очекује се да студенти савладају основне поступке и алате за моделовање саобраћаја у М2М комуникационим системима и буду оспособљени ѕа самостални научно-истраживачки рад у овој области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у М2М комуникационе системе и њихову примену. Анализа постојећих и будућих М2М апликација. Упознавање са постојећим методама анализе и моделовања М2М саобраћаја. Принципи развоја нових апликација. Математичко моделовање саобраћајних случајева. Принципи снимања и анализе саобраћаја у живим мрежама. Методе развоја генератора саобраћаја.
Садржај практичне наставе Практичан рад везан за коришћење постојећих алатки за симулацију саобраћаја у бежичним и мобилним режама. Развој нових алатки. Моделирање и симулација нових апликација у живим мрежама (мобилним, вифи).
Литература
1 David Boswarthick, Omar Elloumi, Olivier Hersent: "M2M Communications, A System Approach", John Wiley & Sons Ltd, 2012., David Boswarthick, Omar Elloumi, Olivier Hersent: "M2M Communications, A System Approach", John Wiley & Sons Ltd, 2012
2Uckelmann, Dieter; Harrisson, Mark; Michahelles, Florian, eds (2011). "An Architectural Approach Towards the Future Internet of Things". Architecting the Internet of Things, Berlin, Germany: Springer. p. 8., Uckelmann, Dieter; Harrisson, Mark; Michahelles, Florian, eds (2011). "An Architectural Approach Towards the Future Internet of Things". Architecting the Internet of Things, Berlin, Germany: Springer. p. 8.
33ГПП препоруке, 3GPP recommendations
4ЕТСИ препоруке, ETSI recommendations
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, менторски рад, практичан рад, пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 50
Практична настава 30 Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 20