Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Методе моделовања звучног поља
Акроним 13Д031ММЗ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драгана Шумарац Павловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Електроакустика, Аудио системи
Циљ предмета Упознавање са основним методама симулације звучног поља и акустичких преносних путева. Упознавање са основним елементима психоакустике и синтезе виртуалног акустичког окружења.
Исход предмета Студенти се оспособљавају за самостално истраживање у области акустике просторија и синтезе виртуалног аудио окружења
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни принципи моделовања и симулације звучног поља, раy трацинг модел, модел ликова, хибридни модел.Могућности и ограничења. Обрада сигнала у аурализацији. Синтеза бинауралног преносног пута. Конволуција. Карактеризација извора. 3Д репродукција и системи виртуалне реалности.
Садржај практичне наставе Анализа могућности и ограничења симулационих метода на доступним софтверским пакетима у акустичком пројектовању.
Литература
11. Michael Vorlander:Auralization: Fundamentals of Acoustics, Modelling, Simulation, Algorithms And Acoustic Virtual Reality, Springer Verlag , 2007, 1. Michael Vorlander:Auralization: Fundamentals of Acoustics, Modelling, Simulation, Algorithms And Acoustic Virtual Reality, Springer Verlag , 2007
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, менторски рад, семинарски рад, пројекат
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 25
Семинари 25