Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделирање и симулација радио-мрежа
Акроним 13Д031МИС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Овладавање поступцима и алатима за моделирање, симулацију и оптимизацију савремених радио-мрежа.
Исход предмета Након савладаног курса, студент треба да зна
- да одабере погодну оптимизациону методу,
- да моделује одговарајући подистем радио мреже,
- да спроведе симулационе поступке,
- да изврши оптимизацију подсистема радио мреже.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Савремене оптимизационе методе (вештачке неуралне, кернел методе, Монте Карло, ...). Базе података неопходне за моделирање. Симулација пропагационог канала. Моделирање и оптимизација радио интерфејса. Симулација реалних радио система. Моделирање, симулација и оптимизација саобраћајних процедура у мултисервисном радио систему. Моделирање и симулација функција језгра мреже.
Садржај практичне наставе теоријски и практични самостални истраживачки рад
Литература
13GPP specifications. www.3gpp.org, 3GPP specifications. www.3gpp.org
2IETF RFCs. www.ietf.org/rfc.html, IETF RFCs. www.ietf.org/rfc.html
3IEEE technical literature, http://ieeexplore.ieee.org, IEEE technical literature, http://ieeexplore.ieee.org
4H. M. Hasoun, Fundamentals of Artificial Neural Networks, Massachusetts Institute of Technology (1995), H. M. Hasoun, Fundamentals of Artificial Neural Networks, Massachusetts Institute of Technology (1995)
5C. M. Bishop, Pattern recognition and machine learning, Springer Science+Business Media, LLC, New York, USA, 2006., C. M. Bishop, Pattern recognition and machine learning, Springer Science+Business Media, LLC, New York, USA, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторски приступ.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70