Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Линеарне и нелинеарне методе анализе сигнала
Акроним 13Д031ЛИН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ана Гавровска
проф. др Ирини Рељин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним линеарним и нелинеарним методама за анализу сигнала.
Исход предмета Студенти треба да се оспособе да користе ове методе за анализу и класификацију сложених сигнала и појава.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Карактеристике сложених просторно-временских сигнала. Издвајање доминантних компонената сигналa. Анализа помоћу главних компонената (PCA = principal component analysis). Детрендована анализе одступања (DFA = detrended fluctuation analysis). Концепт самосличности. Описивање сложених структура и појава фракталима и мултифракталима. Фрактална и мултифрактална анализа сигнала ињихове примене.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Oleg I. Sheluhin, Sergey M. Smolskiy, Andrey V. Osin, Self-Similar Processes in Telecommunications, John Wiley & Sons, 2007., Oleg I. Sheluhin, Sergey M. Smolskiy, Andrey V. Osin, Self-Similar Processes in Telecommunications, John Wiley & Sons, 2007.
2David Harte-Multifractals, Theory and Applications, Chapman and Hall, CRC, 2001., David Harte-Multifractals, Theory and Applications, Chapman and Hall, CRC, 2001.
3P. Iannaccone, M. Khokha (Eds), Fractal Geometry in Biological Systems, CRC Press, 1996, P. Iannaccone, M. Khokha (Eds), Fractal Geometry in Biological Systems, CRC Press, 1996
4H. Peitgen, H. Jurgens, P. Andrews Chaos and Fractals, Springer, 1992, H. Peitgen, H. Jurgens, P. Andrews Chaos and Fractals, Springer, 1992
5Актуелни чланци из часописа, Актуелни чланци из часописа
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0