Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Кооперативне технике у телекомуникацијама
Акроним 13Д031КТТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Весна Благојевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са принципима и циљевима примене кооперативних техника у оквиру модерних телекомуникационих система.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да прате савремену литературу, разумеју и користе математичке моделе кооперативних техника, имплементирају одговарајуће алгоритме у стандардним софверским пакетима, и да се самостално баве развојем и анализом могућности примене кооперативних техника.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Koнцепт коoперативности у телекомуникацијама. Транспарентне, регенеративне и адаптивне технике кооперације. Кооперативне технике дистрибуираног предајног и пријемног диверзитија. Kооперација у когнитивним мрежама. Teхнике кооперације у мрежама са органиченим изворима енергије. Протоколи кооперације у мрежама са истовременим бежичним преносом информација и енергије.
Садржај практичне наставе Независан истраживачки, теоријски и практичан рад студената.
Литература
1M. Dohler, Y. Li, Cooperative communications: hardware, channel and PHY, John Wiley & Sons, 2010., M. Dohler, Y. Li, Cooperative communications: hardware, channel and PHY, John Wiley & Sons, 2010.
2K. J. R. Liu, A. K. Sadek, W. Su, A. Kwasinski, Cooperative Communications and Networking, Cambridge University Press, 2009., K. J. R. Liu, A. K. Sadek, W. Su, A. Kwasinski, Cooperative Communications and Networking, Cambridge University Press, 2009.
3M. Uysal, Cooperative Communications for Improved Wireless Network Transmission: Frameworks for Virtual Antenna Array Applications, IGI-Global, 2009., M. Uysal, Cooperative Communications for Improved Wireless Network Transmission: Frameworks for Virtual Antenna Array Applications, IGI-Global, 2009.
4D. Niyato, E. Hossain, D. I. Kim, V. Bhargava, L. Shafai, Wireless - Powered Communication Networks: Architectures, Protocols and Applications, Cambridge University Press, 2016., D. Niyato, E. Hossain, D. I. Kim, V. Bhargava, L. Shafai, Wireless - Powered Communication Networks: Architectures, Protocols and Applications, Cambridge University Press, 2016.
5S. Nikoletseas, Y. Yang, A. Georgiadis, Wireless Power Transfer Algorithms, Technologies and Applications in Ad Hoc Communication Networks, Springer, 2016., S. Nikoletseas, Y. Yang, A. Georgiadis, Wireless Power Transfer Algorithms, Technologies and Applications in Ad Hoc Communication Networks, Springer, 2016.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, консултације, домаћи задаци, пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 60