Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Комуникационе и рачунарске мреже
Акроним 13Д031КРМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александра Смиљанић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Циљ предмента је да студенати кроз решавање конкретних проблема науче технике оптимизацијe мрежа и имплементације протокола на разним комуникационим слојевима.
Исход предмета Студенти ће дати допринос решавању актуелних истраживачких проблема у области мрежних технологија, кроз имплементацију мрежних и транспортних протокола или њихову анализу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе У оквиру овог предмета, биће проучавана нека од актуелних тема у области телекомуникационих мрежа. Посебна пажња ће бити посвећена протоколима према којим се размењују подаци о топологији мреже, и протоколима помоћу којих се остварује квалитет сервиса на нивоу мреже. Проучаваће се и протоколи за аутентификацију који омогућавају безбедан пренос података.
Садржај практичне наставе Рад на пројекту из области телекомуникационих мрежа, уз коришћење разних софтверских и хардверских алата и програмских језика.
Литература
1R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, J. B. OrlinNetwork Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Prentice Hall; United States Ed edition, February 18, 1993, R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, J. B. OrlinNetwork Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Prentice Hall; United States Ed edition, February 18, 1993
2J. L. Gross, J. Yellen, Graph Theory and Its Applications, Second Edition, Chapman & Hall/CRC, September 2005, J. L. Gross, J. Yellen, Graph Theory and Its Applications, Second Edition, Chapman & Hall/CRC, September 2005
3J. Matousek, B. Gärtner, Understanding and Using Linear Programming, Firs Edition, Springer, November, 2006 , J. Matousek, B. Gärtner, Understanding and Using Linear Programming, Firs Edition, Springer, November, 2006
4R. Perlman, Interconnections: Bridges, Routers, Switches and Internetworking Protocols, Adison-Wesley, 20005., R. Perlman, Interconnections: Bridges, Routers, Switches and Internetworking Protocols, Adison-Wesley, 20005.
5W. R. Stevens, B. Fenner, A. M. Rudoff, Unix Network Programming, Vol. 1: The Socket Network API, Third Edition, Addison-Wesley Professional, 2003, W. R. Stevens, B. Fenner, A. M. Rudoff, Unix Network Programming, Vol. 1: The Socket Network API, Third Edition, Addison-Wesley Professional, 2003
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Рад на пројекту.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 70