Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Когнитивне радио мреже
Акроним 13Д031КОГР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мирјана Симић Пејовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са принципима когнитивног радија, новим начином размишљања и истраживања у области радио комуникација. У оквиру курса студенти ће упознати могућности бољег приступа и ефикаснијег коришћења спектра, примену когнитивности у области радија као и специфичности коегзистенције лиценцираних и когнитивних корисника - когнитивне радио мреже.
Исход предмета На крају курса студенти ће бити способни да:
- упознају нови начин размишљања и истраживања у области радио комуникација - когнитивни радио
- упознају технике бољег приступа и ефикаснијег коришћења ресурса
- сагледају специфичности коегзистенције лиценцираних и когнитивних корисника - когнитивне радио мреже
- сагледају будуће правце развоја когнитивних радио мрежа
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе - Технике пројектовања, анализе и оптимизације динамичког приступа спектру и динамичког управљања спектром (технике обраде сигнала, оптимизације, теорија игара, алгоритми електронског учења)
- Модели, архитектуре и контрола динамичког приступа спектру, централизовани и дистрибуирани приступ спектру
- Технике одређивања локације и аспект безбедности у когнитивним радио мрежама
Садржај практичне наставе
Литература
1Ekram Hossain, Dusit Niyato, Zhu Han, “Dynamic Spectrum Access and Management in Cognitive Radio Networks”, Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-58032-1, New York, 2009., Ekram Hossain, Dusit Niyato, Zhu Han, “Dynamic Spectrum Access and Management in Cognitive Radio Networks”, Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-58032-1, New York, 2009.
2K. J. Ray Liu, Beibei Wang, “Cognitive Radio Networking and Security; A Game-Theoretic View”, Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-90418-9, New York, 2011., K. J. Ray Liu, Beibei Wang, “Cognitive Radio Networking and Security; A Game-Theoretic View”, Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-90418-9, New York, 2011.
3Alexander M. Wyglinski, Maziar Nekovee, Y. Thomas Hou, “Cognitive Radio Communications and Networks; Principles and Practice”, Elsevier, ISBN 978-0-12-374715-0, 2010., Alexander M. Wyglinski, Maziar Nekovee, Y. Thomas Hou, “Cognitive Radio Communications and Networks; Principles and Practice”, Elsevier, ISBN 978-0-12-374715-0, 2010.
4Yu, F. Richard, “Cognitive Cognitive Radio Mobile Ad Hoc Networks”, Springer, ISBN 978-1-4419-6171-6, 2011., Yu, F. Richard, “Cognitive Cognitive Radio Mobile Ad Hoc Networks”, Springer, ISBN 978-1-4419-6171-6, 2011.
5Yan Zhang, Jun Zheng, Hsiao-Hwa Chen, “Cognitive Radio Networks: Architectures, Protocols, and Standards”, CRC Press, ISBN 1420077759, 2010., Yan Zhang, Jun Zheng, Hsiao-Hwa Chen, “Cognitive Radio Networks: Architectures, Protocols, and Standards”, CRC Press, ISBN 1420077759, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Консултације, израда домаћих задатака, израда семинарског рада, пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 60