Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Индексирање и претраживање мултимедијалних садржаја
Акроним 13Д031ИПМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ирини Рељин
доц. др Ана Гавровска
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним методама за издвајање обележја из мултимедијалног садржаја и означавање материјала ради претраживања великих мултимедијалних датотека.
Исход предмета Студенти треба да се оспособе да користе ове методе ради претраживања великих мултимедијалних база података. и издвајања жељеног материјала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Издвајање карактеристичних обележја из мултимедијалног (MM) садржаја. Описивање MM садржаја на структурном и семантичком нивоу. Вектор обележја. Претраживање на основу објективних обележја (content-based). Редукција вектора обележја. Семантички јаз. Претраживање слика са повратном спрегом корисника (user's relevance feedback).
Садржај практичне наставе нема
Литература
1D. Feng, W. C. Siu, H. J. Zhang (Eds.), Multimedia Information Retrieval and Management, Springer, 2003., D. Feng, W. C. Siu, H. J. Zhang (Eds.), Multimedia Information Retrieval and Management, Springer, 2003.
2Z. Xiong, R. Radhakrishnan, A. Divakaran, Y. Rui, T. S. Huang, A Unified Framework for Video Summarization, Browsing, and Retrieval, Elsevier Academic Press, 2006, Z. Xiong, R. Radhakrishnan, A. Divakaran, Y. Rui, T. S. Huang, A Unified Framework for Video Summarization, Browsing, and Retrieval, Elsevier Academic Press, 2006
3G. Stamou, S. Kollias (Eds), Multimedia Content and the Semantic Web, Wiley, 2003., G. Stamou, S. Kollias (Eds), Multimedia Content and the Semantic Web, Wiley, 2003.
4Актуелни чланци из часописа, Актуелни чланци из часописа
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежебе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0