Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Говорне технологије
Акроним 13Д031ГТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен испит из предмета - Обрада говорног сигнала, или објављен бар један рад из области обраде говорног сигнала.
Циљ предмета Циљ предмета је овладавање суштинским знањима о говорним технологијама као неопходна основа за даља истраживања.
Исход предмета Стварање предзнања за истраживања неопходна за израду докторске дисертације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основи физиологије, акустикa говора и елементи лингвистике. Елементи психоакустике, психолингвистике и перцепције говора. Теорија и системи у препознавању и синтези говора. Методе препознавања језика и говорника (биометријске и форензичке апликације). Стратегије у пројектовању дијалога човек-рачунар. Специфичне примене говорних технологија у мултимодалним комуникацијама.
Садржај практичне наставе Примена различитих софтверских алата у обради говорног сигнала и разрада усвојених теоријских и практичних знања кроз семинаре и/или пројекте.
Литература
1J. Benesty, M. M. Sondhi, Y. Huang (Eds.). Handbook of Speech Processing. Springer, 2008., J. Benesty, M. M. Sondhi, Y. Huang (Eds.). Handbook of Speech Processing. Springer, 2008.
2X. Huang, A. Acero, H.W. Hon. Spoken language processing: A guide to theory, Algorithm, and system development. Prentice Hall, N.J., 2001., X. Huang, A. Acero, H.W. Hon. Spoken language processing: A guide to theory, Algorithm, and system development. Prentice Hall, N.J., 2001.
3J.N. Holmes, W.J. Holmes. Speech synthesis and recognition. Taylor & Francis, 2nd ed, 2002., J.N. Holmes, W.J. Holmes. Speech synthesis and recognition. Taylor & Francis, 2nd ed, 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Консултације, израда семинарског рада и/или учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50