Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергетски ефикасне телекомуникационе мреже
Акроним 13Д031ЕЕТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Бјелица
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упућивање студената у актуелна истарживања у области пројектовања енергетски ефикасних телекомуникационих мрежа.
Исход предмета Студенти ће моћи да се самостално баве истраживачким и пројектантским радом у овој области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Информационо-комуникационе технологије као потрошач електричне енергије. Расподела потрошње по секторима и простор за уштеде. Енергетски профили телекомуникационих уређаја. Стратегије за повећање енергетске ефикасности постојећих уређаја. Хардверски и протоколски приступ. Енергетски ефикасно рутирање. "Smart grid". Пројектовање енергетски ефикасних мрежа.
Садржај практичне наставе Пројектовање и симулација протокола.
Литература
1Energy efficiency in communications - IEEE Communications Magazine Nov 2010, Jun 2011, Aug 2011, Energy efficiency in communications - IEEE Communications Magazine Nov 2010, Jun 2011, Aug 2011
2K. Dufková, M. Popović, K. Ramin, J.Y. Le Boudec, M. Bjelica, L. Kencl: “Energy Consumption Comparison Between Macro-Micro and Public Femto Deployment in a Plausible LTE Network”, Proc. 2nd Int'l Conf. Energy-Efficient Computing and Networking 2011., K. Dufková, M. Popović, K. Ramin, J.Y. Le Boudec, M. Bjelica, L. Kencl: “Energy Consumption Comparison Between Macro-Micro and Public Femto Deployment in a Plausible LTE Network”, Proc. 2nd Int'l Conf. Energy-Efficient Computing and Networking 2011.
3Kateřina Dufková, Milan Bjelica, Byongkwon Moon, Lukáš Kencl, Jean-Yves Le Boudec: “Energy Savings for Cellular Network with Evaluation of Impact on Data Traffic Performance”, European Wireless 2010, Lucca, Italy, April 12-15, 2010, Kateřina Dufková, Milan Bjelica, Byongkwon Moon, Lukáš Kencl, Jean-Yves Le Boudec: “Energy Savings for Cellular Network with Evaluation of Impact on Data Traffic Performance”, European Wireless 2010, Lucca, Italy, April 12-15, 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Консултације и истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 10
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 60