Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дистрибуирани телекомуникациони системи
Акроним 13Д031ДТС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Горан Марковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са принципима и применом техника за дистрибуирани пренос, обраду и фузију података на различитим нивоима модерних телекомуникационих (ТК) система.
Исход предмета Студенти су оспособљени за праћење литературе, теоријску анализу и моделовање примене техника дистрибуиране кооперативне обраде и преноса, и имплементацију алгоритама у стандардним програмским окружењима. Студенти су обучени да се самостално баве истраживањем, развојем и анализом могућности примене техника за дистрибуирану обраду, фузију и пренос података у модерним телекомуникационим системима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Концепт дистрибуираног преноса и обраде у ТК системима. Технике дистрибуираног прикупљања, обраде и прослеђивање података у мрежи. Дистрибуирано рутирање и агрегација података. Фузија података и дистрибуирана кооперативна обрада у мрежама кооперативних сензора/нодова. Дистрибуирани кооперативни приступ. Примена техника дистрибуираног преноса и обраде у бежичним сензорским и коопертативним мрежама.
Садржај практичне наставе Независан истраживачки, теоријски и практичан рад студената. Пројекат са презентацијом.
Литература
1K. J. R. Liu, A. K. Sadek, W. Su, and A. Kwasinski, Cooperative Communications and Networking. Cambridge University Press, 2009.
2Y.-W. P. Hong, W.-J. Huangand, and C.-C. J.Kuo, Cooperative Communications and Networking: Technologies and System Design. Springer US, 2010.
3J. R. Raol, Multi-sensor data fusion with MATLAB. CRC Press, Taylor and Francis Group, New York, 2010.
4J. Zheng, and A. Jamilipour, Wirelesss Sensor Networks: A Networking Perspective. John Wiley & Sons, New Jersey, 2009.
5F. H. P. Fitzek, and M. D. Katz, Cooperation in Wireless Networks: Principles and Applications. Springer Netherlands, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавање, консултације, менторски рад, пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 70