Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигитална обрада сигнала
Акроним 13Д031ДОС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Циљ је да се прикажу напредне технике обраде сигнала. Фокус је на анализи и синтези ефикасних филтрских структура. Циљ је да се анализирају примене у телекомуникацијама и обради аудио сигнала и да се развију решења за типичне практичне проблеме.
Исход предмета Студенти ће моћи да разумеју напредне концепте везане за дигиталну обраду сигнала. Научиће да анализирају систем са становишта ефикасности. Биће обучени да примене ефикасне реализационе структуре у решавању проблема везаних за телекомуникације и обраду аудио сигнала и да та решења реализују у MATLAB–у. Научиће да користе конкретну хардверску развојну платформу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Филтри засновани на свепропусним филтрима, анализа осетљивости, варијабилни филтри, техника фреквенцијског маскирања, филтри без множача. Обрада сигнала у реалном времену.
Садржај практичне наставе Анализа и синтеза ефикасних филтара и филтарских банaкa у MATLAB (MATLAB клон) окружењу. Имплементација на процесору сигнала, на развојном модулу.
Литература
1S.K. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 2006., S.K. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 2006.
2Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009, Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009
3М.Поповић, Дигитална обрада слике, Академска мисао, 2006., M. Popović, Digital image processing, Akademska misao, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, пројекат
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70