Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Бежични телекомуникациони системи
Акроним 13Д031БТС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Младен Копривица
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Испити сa oснoвних студиja: Teлeкoмуникaциje 1, Teлeкoмуникaциje 2 и Teлeкoмуникaциje 3.
Циљ предмета Упознавање са концептом, архитектуром и принципима реализације модерних бежичних телекомуникационих система.
Исход предмета Студент треба да влада принципима пројектовања савремених бежичних мрежа.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Упознавање са принципом, архитектуром и примењеним технологијама обраде и преноса сигнала у савременим бежичним телекомуникационим системима. Особине радио канала. Модулациони поступци, диверзити, принципи Space-Time технологије обраде сигнала, интелигентни антенски системи. Јавни ћелијски бежични системи.
Садржај практичне наставе нема
Литература
11. Andrea Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005, San Francisco., 1. Andrea Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005, San Francisco.
22. H.V. Poor and G.W. Wornell, Wireless Communications – Signal Processing Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1998., 2. H.V. Poor and G.W. Wornell, Wireless Communications – Signal Processing Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1998.
34. J. Geir, Wireless Networking Handbook, Macmillan, London, 2004., 4. J. Geir, Wireless Networking Handbook, Macmillan, London, 2004.
45. P. Nicopolitidis, M.S. Obaidat, G.I. Papadimitriou and A.S. Pomportsis, Wireless Networks, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2003., 5. P. Nicopolitidis, M.S. Obaidat, G.I. Papadimitriou and A.S. Pomportsis, Wireless Networks, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50