Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Бежичне информационе мреже
Акроним 13Д031БИМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Наташа Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Пројектовање различитих типова бежичних мрежа. Специфичности развоја бежичних мрежа чији чворови имају више радио интерфејса и раде на више различитих радио канала. Упоредна анализа техника приступа бежичном медијуму и метрика рутирања (у оквиру различитих протокола) са становишта протока, кашњења, jitter-a, енергетске ефиксаности.
Исход предмета Студенти су упознати са принципима рада различитих типова савремених бежичних мрежа. Могу самостално да предлажу измене протокола на MAC слоју и да дефинишу алгоритме за рутирање пакета у циљу побољшања перформанси целог система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Техничко-технолошка концепција WLAN, 3GPP, сензорских, mesh и WiMax мрежа. Архитектуре, протоколи на MAC слоју (посебно, технике приступа бежичном медијуму), протоколи за управљање мобилношћу, сигурност у бежичним мрежама. Проблеми повезивања 3GPP и WLAN мрежа. Технике рутирања. Концепт бежичног чвора са једним и више радио-интерфејса.
Садржај практичне наставе Независан истраживачки, теоријски и практични, рад кандидата.
Литература
1Ј. Chen, T. Zhang, "IP-Based Next-Generation Wireless Networks", John Wiley, 2004., Ј. Chen, T. Zhang, "IP-Based Next-Generation Wireless Networks", John Wiley, 2004.
2IEEE стандарди, IEEE standards
3E. Hossain, K.K. Leung, "Wireless Mesh Networks - Arhitectures and Protocols", Springer, 2008., E. Hossain, K.K. Leung, "Wireless Mesh Networks - Arhitectures and Protocols", Springer, 2008.
4J. Geier, "Designing and Deploying 802.11n Wireless Networks", Ciscopress, 2010., J. Geier, "Designing and Deploying 802.11n Wireless Networks", Ciscopress, 2010.
5A. Swami, Q. Zhao, Z.W. Hong, L. Tong, "Wireless Sensor Networks", Wiley, 2007., A. Swami, Q. Zhao, Z.W. Hong, L. Tong, "Wireless Sensor Networks", Wiley, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторски приступ.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70